ข้อมูลผู้บริหารกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา กันทราศรีปราสาท

ภาพ ชื่อ ข สกุล โรงเรียน ว ด ป ที่เกิด วันบรรจุแต่งตั้ง หมายเลขโทรศัพท์

e-mail

 

นายลักษณชัย โภคาพันธ์

บ้านกันโทรกประชาสรรค์

 

 

 0810755730

 

นายสมบูรณ์ อินทร์ดา

ศรีสะอาดวิทยาคม

 

 

 0810685452

 inda3333_@hotmail.com

นายทำนุ  ไพศาลสุวรรณ

บ้านกันทรารมย์

 

 

 0892858698

 

 

นางสุพิชชา

 ไพศาลสุวรรณ

บ้านปราสาท

 

 

081999092

 

นางนิตยาภรณ์ ตรีแก้ว

บ้านโคกสูง

 

 

0898494146

 

 

นายอำไพศักดิ์ ปราบเสียง

บ้านคล้อโคกกว้าง

 

 

 0810631420

 

 

นายปรีชา  ศรีพูล์

บ้านหนองสะแกสน

 

 

 0872443972

 

นางอัจฉรา จันทรักษ์

บ้านบ่อทอง

 

 

 

 

นายจิรศักดิ์ จันทรักษ์

บ้านสกุล

 

 

 0898455028

 

 

นายสุรพงษ์ เวชพันธ์

บ้านคลองเพชรสวาย

 

 

0818168733

 

นายประไพ  กอกหวาน

บ้านตะเคียนบังอีง

 

 

0850243659

 prapai_5684@hotmail.com